NIE JESTEŚ ZALOGOWANY

Regulamin przyznawania i wypłacania STYPENDIÓW ZAGRANICZNYCH przez Fundację Edukacyjną im. Jerzego Juzonia

(na rok akademicki 2020/2021)

Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przyznawania orazwypłacania zagranicznych stypendiów akademickich, dla wybitnie zdolnejmłodzieży, przez Fundację Edukacyjną im.Jerzego Juzonia zwaną dalej „Fundacją”.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Fundacja przyznaje stypendiazagraniczne („Stypendia”) osobom o wyjątkowych uzdolnieniach - w zakresieprzedmiotów technicznych i technologicznych, pochodzącym z rodzin o niskichdochodach. Stypendia przyznawanesą na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, ogłaszanym na stronieinternetowej i profilach społecznościowych Fundacji.

2. Zagraniczne stypendiaprzyznawane przez Fundację dotyczą finansowania w całości (czesne, akademik,kieszonkowe) lub w części kosztów studiów wyższych, odbywanych na kierunkachtechnicznych i technologicznych, istniejących na renomowanych europejskichuczelniach akademickich.

3. W roku akademickim 2020/2021 Fundacjaprzewiduje przyznać 2 stypendia w wysokości do 40.000 (słownie:czterdzieści tysięcy) PLN brutto dla jednego stypendysty.

4. Fundator lub Zarząd Fundacji możepowołać konsultanta lub doradcę, w celuweryfikacji aplikacji oraz wsparcia merytorycznego dla Zarządu.

5. Stypendium przyznawane jest na okres jednegoroku akademickiego z możliwością jego przedłużenia na kolejne lata; warunkiemjednak jego kontynuowania jest uzyskanie przez stypendystę średnich wynikówakademickich na poziomie najwyższym na danej uczelni lub o jeden stopieńniższym. Szczegóły zawarte są w umowie, której wzór stanowi Załącznik 3Z.

6. Stypendium przyznaje Fundator lub ZarządFundacji na wniosek Prezesa Zarządu Fundacji. Decyzja o przyznaniu stypendium bądź jego odmowie jestdecyzją ostateczną, mającą charakteruznaniowy, bez możliwości odwołania sięod niej.

§ 2 KRYTERIA I TRYB PRZYZNAWANIASTYPENDIÓW ZAGRANICZNYCH

1. Do ubiegania się o stypendium uprawnionajest osoba, która spełnia łącznie następującewarunki:

a) Jest w ostatniej klasie dziennej szkołyśredniej (dla młodzieży), zdała egzamin maturalny w roku składania wniosku oStypendium lub w roku poprzedzającym,

b) Jest laureatem uznanych konkursównaukowych z przedmiotów technicznych lub technologicznych (krajowych i/lubzagranicznych),

c) Średni miesięczny dochód na jednegoczłonka rodziny w roku poprzedzającym aplikację nie przekroczył 2600 (słownie:dwa tysiące sześćset) PLN netto. Potwierdzenie wysokości dochodów stanowi Załącznik nr 2Z do niniejszegoRegulaminu,

d) Posiada obywatelstwo polskie,

e) Posiada rachunek bankowy i jest jegojedynym posiadaczem,

f) Udokumentowała szczególnezaangażowanie społeczne, uczestnictwo w projektach krajowych i międzynarodowychoraz odbyte szkolenia i zdobyte uprawnienia.

2. Wszelkie inne motywacje nieuprawniają do zmiany warunkówrozpatrywania wniosku.

3. Rekrutacja przeprowadzana jest trzyetapowo:

a) Etap I – to złożenie przez kandydatado stypendium aplikacji do 30 kwietnia 2020 r. (drogą pocztową lub drogąelektroniczną) na formularzu stanowiącym Załączniknr 1Z, zawierającej informacje dotyczące kandydata oraz wypełnienie przez kandydata i nadesłaniedo Fundacji Załącznika Nr 2Z doniniejszego Regulaminu, a dotyczącego osiągniętych dochodów przez każdegoczłonka rodziny kandydata.

b) Etap II – polega na indywidualnymspotkaniu – Fundatora bądź Zarządu Fundacji z kandydatem do stypendium iprzeprowadzeniu z nim bezpośredniej rozmowy dotyczącej motywacji podjęciastudiów za granicą, planów, przedstawienia dotychczasowych osiągnięć naukowychoraz weryfikacji wiedzy merytorycznej kandydata.

c) Etap III – w przypadku pozytywnegorezultatu rekrutacji w etapie I i II i po przedstawieniu potwierdzeniaprzyjęcia na studia, kandydat podpisuje - z Fundacją - indywidualną umowę, októrej mowa w paragrafie poniżej.

§ 3 OBOWIĄZKI STYPENDYSTY

1. Po decyzji przyznania przez Fundację stypendium,a przed dokonaniem pierwszej wpłaty na konto stypendysty, kandydat zawiera zFundacją indywidualną Umowę stypendialną - zawierającą szczegółowe warunkiprzyznania i wypłaty stypendium, jak również prawa i obowiązki stron (wzórumowy stanowi Załącznik nr 3Z ).

2. Stypendysta zobowiązany jest doprzesłania na adres mailowy Fundacji, pisemnej relacji z przebiegu studiów oraz uzyskanychwyników dwa razy w roku akademickim, w terminie do dnia 31 marca 2021r. oraz dodnia 31 sierpnia 2021r.

3. Stypendysta powinien angażować się wdziałalność na rzecz Fundacji, w tym w szczególności szerzyćwiedzę o Fundacji oraz promować programy stypendialne FEJJ

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych przepisamininiejszego Regulaminu, a budzącymi wątpliwości decyzję podejmuje Fundator bądźZarząd Fundacji – na wniosek Prezesa Zarządu Fundacji.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.03.2020

Podpis:

………………………………………………………

Imię i Nazwisko:

Jerzy Juzoń - Fundator