NIE JESTEŚ ZALOGOWANY

Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów krajowych „PRYMUSI” przez Fundację Edukacyjną im. Jerzego Juzonia

(na rok akademicki 2020/2021)


Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przyznawania oraz wypłacania krajowych stypendiów akademickich, dla wybitnie zdolnej młodzieży, przez Fundację Edukacyjną im. Jerzego Juzonia zwaną dalej „Fundacją”, w roku akademickim 2020/2021.


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Fundacja przyznaje stypendia krajowe w ramach programu „PRYMUSI” („Stypendia”) osobom o wyjątkowych uzdolnieniach - w zakresie przedmiotów technicznych i technologicznych, pochodzącym z rodzino niskich dochodach.

2.Stypendia przyznawane przez Fundację dotyczą współfinansowania wydatków związanych ze studiami wyższymi (utrzymanie, akademik, kieszonkowe), odbywanymi na kierunkach technicznych i technologicznych, istniejącymi na renomowanych krajowych uczelniach akademickich.

3.W roku akademickim 2020/2021 Fundacja oferuje maksymalnie 5 stypendiów w wysokości 15 000 PLN (słownie:piętnaście tysięcy złotych) rocznie każde, płatne w 10 równych ratach,począwszy od października 2020r.

4.Fundator lub Zarząd Fundacji może powołać konsultanta lub doradcę,w celu weryfikacji aplikacji oraz wsparcia merytorycznego dla Zarządu.

5.Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku akademickiego z możliwością jego przedłużenia na kolejne lata; warunkiem jednak jego kontynuowania jest uzyskanie przez stypendystę średnich wyników akademickich na poziomie najwyższym na danej uczelni lub o jeden stopień niższym. Szczegóły zawarte są w umowie,której wzór stanowi Załącznik 3K.

6.Stypendium przyznaje Fundator lub Zarząd Fundacji na wniosek Prezesa Zarządu Fundacji. Decyzja o przyznaniu stypendium bądź jego odmowie jest decyzją ostateczną, mającą charakter uznaniowy, bez możliwości odwołania się od niej.


§ 2 KRYTERIA I TRYB PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW KRAJOWYCH

1.Do ubiegania się o stypendium uprawniona jest osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

a)Jest w ostatniej klasie dziennej szkoły średniej (dla młodzieży), zdała egzamin maturalny w roku składania wniosku o Stypendium lub w roku poprzedzającym,

b)Jest laureatem uznanych konkursów naukowych, olimpiad krajowych i/lub międzynarodowych z przedmiotów technicznych lub technologicznych,

c)Średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny w roku poprzedzającym aplikację nie przekroczył 1560 zł netto(słownie: jeden tysiąc pięćset sześćdziesiąt). Potwierdzenie wysokości dochodów stanowi Załącznik nr 2K do niniejszego Regulaminu,

d)Posiada obywatelstwo polskie,

e)Posiada rachunek bankowy i jest jego jedynym posiadaczem,

2.Wszelkie inne motywacje nie uprawniają do zmiany warunków rozpatrywania wniosku.

3.Rekrutacja przeprowadzana jest trzyetapowo:

a)Etap I – to złożenie przez kandydata do stypendium wniosku do dnia 15 lipca2020 r. (drogą pocztową lub drogą elektroniczną) na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1K, zawierającego informacje dotyczące kandydata oraz wypełnienie przez kandydata i nadesłanie do Fundacji Załącznika nr 2K do niniejszego Regulaminu, a dotyczącego osiągniętych dochodów przez każdego członka rodziny kandydata.

b)Etap II – polega na indywidualnym spotkaniu – Fundatora bądź Zarządu Fundacji z kandydatem do stypendium i przeprowadzeniu z nim bezpośredniej rozmowy dotyczącej motywacji do podjęcia studiów, planów, przedstawienia dotychczasowych osiągnięć naukowych oraz weryfikacji wiedzy merytorycznej kandydata .

c)Etap III – w przypadku pozytywnego rezultatu rekrutacji w etapie I i II i po przedstawieniu potwierdzenia przyjęcia na studia, kandydat podpisuje - z Fundacją - indywidualną umowę, o której mowa w paragrafie poniżej.

4.Do dnia 31 sierpnia 2020 r. Fundacja poinformuje bezpośrednio każdego z kandydatów o decyzji przyznania bądź odmowie przyznania stypendium.


§ 3 OBOWIĄZKI STYPENDYSTY

1.Po podjęciu decyzji przyznania przez Fundację stypendium, a przed dokonaniem pierwszej wpłaty na konto stypendysty, kandydat zawiera z Fundacją – do dnia 15 września2020r. - indywidualną Umowę stypendialną - zawierającą szczegółowe warunki przyznania i wypłaty stypendium, jak również prawa i obowiązki stron (wzór umowy stanowi Załącznik nr 3K).

2.Stypendysta zobowiązany jest do przesłaniana adres mailowy Fundacji, pisemnej relacji z przebiegu studiów (w tym wyników pełnego zaliczenia I i II semestru),w terminach odpowiednio do: dnia 31 marca 2021r. oraz do dnia 31 lipca 2021r.

3.Stypendysta powinien angażować się w działalność na rzecz Fundacji, w tym w szczególności szerzyć wiedzę o Fundacji oraz promować programy stypendialne FEJJ.


§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Każdy z kandydatów może uczestniczyć tylko w jednym programie stypendialnym, organizowanym przez Fundację.

2.Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.03.2020


Podpis:

………………………………………………………

Imię i Nazwisko:

Jerzy Juzoń - Fundator