NIE JESTEŚ ZALOGOWANY

Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów krajowych „PRYMUSI” przez Fundację Edukacyjną im. Jerzego Juzonia (na rok akademicki 2022/2023)


Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przyznawania oraz wypłacania krajowych stypendiów akademickich, dla wybitnie zdolnej młodzieży, przez Fundację Edukacyjną im. Jerzego Juzonia zwaną dalej „Fundacją”, w roku akademickim 2022/2023.


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Fundacja przyznaje stypendia krajowe w ramach programu „PRYMUSI” („Stypendia”) osobom o wyjątkowych uzdolnieniach - w zakresie przedmiotów technicznych lub technologicznych, pochodzącym z rodzin o niskich dochodach.

2. Stypendia przyznawane przez Fundację dotyczą współfinansowania wydatków związanych ze studiami wyższymi (utrzymanie, akademik, kieszonkowe), odbywanymi na kierunkach technicznych lub technologicznych, istniejącymi na renomowanych krajowych uczelniach akademickich.

3. W roku akademickim 2022/2023 Fundacja oferuje maksymalnie 2 stypendia w wysokości 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych) rocznie każde, płatne w 10 równych ratach, począwszy od października 2022r.

4. Fundator lub Zarząd Fundacji może powołać konsultanta lub doradcę, w celu weryfikacji aplikacji oraz wsparcia merytorycznego dla Zarządu w procesie rekrutacji.

5. Stypendium przyznawane jest na pierwszy rok studiów, na okres jednego roku akademickiego z możliwością jego przedłużenia na kolejne lata; warunkiem jednak jego kontynuowania jest uzyskanie przez stypendystę średnich wyników akademickich na poziomie najwyższym na danej uczelni lub o jeden stopień niższym. Szczegóły zawarte są w umowie, której wzór stanowi Załącznik 3K.

6. Stypendium przyznaje Fundator lub Zarząd Fundacji. Decyzja o przyznaniu stypendium bądź jego odmowie jest decyzją ostateczną, mającą charakter uznaniowy, bez możliwości odwołania się od niej.


§ 2 KRYTERIA I TRYB PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW KRAJOWYCH


1. Do ubiegania się o stypendium uprawniona jest osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) Jest w ostatniej klasie dziennej szkoły średniej (dla młodzieży), zdaje egzamin maturalny w roku składania wniosku o Stypendium lub w roku poprzedzającym, i została przyjęta na pierwszy rok studiów stacjonarnych na polskiej uczelni akademickiej.

b) Jest laureatem uznanych konkursów naukowych, olimpiad krajowych i/lub międzynarodowych z przedmiotów technicznych lub technologicznych,

c) Średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny w roku poprzedzającym aplikację nie przekroczył 1650 zł netto (słownie: jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt). Potwierdzenie wysokości dochodów stanowi Załącznik nr 2K do niniejszego Regulaminu,

d) Posiada obywatelstwo polskie,

e) Posiada rachunek bankowy i jest jego jedynym posiadaczem,


2. Wszelkie inne motywacje nie uprawniają do zmiany warunków rozpatrywania wniosku.


3. Rekrutacja przeprowadzana jest trzyetapowo:

a) Etap I – to złożenie przez kandydata do stypendium wniosku drogą elektroniczną do dnia 31 lipca 2022 r. zgodnie z formularzem stanowiącym Załącznik nr 1K, zawierającym informacje dotyczące kandydata oraz Załącznikiem nr 2K dotyczącym osiągniętych dochodów przez każdego członka rodziny kandydata.

b) Etap II – polega na indywidualnym spotkaniu Fundatora bądź Zarządu Fundacji z kandydatem do stypendium i odbyciu z nim rozmowy dotyczącej motywacji do podjęcia studiów, planów, przedstawienia dotychczasowych osiągnięć naukowych oraz weryfikacji wiedzy merytorycznej kandydata.

c) Etap III – w przypadku pozytywnego rezultatu rekrutacji w etapie I i II oraz po udokumentowaniu potwierdzenia przyjęcia na studia, kandydat podpisuje z Fundacją indywidualną umowę, o której mowa w paragrafie poniżej.

4. Do dnia 16 sierpnia 2022 r. Fundacja poinformuje bezpośrednio każdego z kandydatów o decyzji przyznania bądź odmowie przyznania stypendium.§ 3 OBOWIĄZKI STYPENDYSTY


1. Po podjęciu decyzji przyznania przez Fundację stypendium, a przed dokonaniem pierwszej wpłaty na konto stypendysty, kandydat zawiera z Fundacją – do dnia 31 sierpnia 2022r. - indywidualną Umowę stypendialną - zawierającą szczegółowe warunki przyznania i wypłaty stypendium, jak również prawa i obowiązki stron (wzór umowy stanowi Załącznik nr 3K).

2. Stypendysta zobowiązany jest do przesłania na adres mailowy Fundacji, pisemnej relacji z przebiegu studiów (w tym wyników pełnego zaliczenia I i II semestru), w terminach odpowiednio do: dnia 31 marca 2023r. oraz do dnia 31 lipca 2023r.

3. Stypendysta powinien angażować się w działalność na rzecz Fundacji, w tym w szczególności szerzyć wiedzę o Fundacji oraz promować programy stypendialne FEJJ.§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego Regulaminu, a budzącymi wątpliwości decyzję podejmuje Fundator bądź Zarząd Fundacji – na wniosek Prezesa Zarządu Fundacji.

2. Każdy z kandydatów może uczestniczyć tylko w jednym programie stypendialnym, organizowanym przez Fundację.


3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie Fundacji.