NIE JESTEŚ ZALOGOWANY

Regulamin przyznawania i wypłacania STYPENDIÓW ZAGRANICZNYCH przez Fundację Edukacyjną im. Jerzego Juzonia (na rok akademicki 2023/2024)


Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przyznawania oraz wypłacania zagranicznych stypendiów akademickich, dla wybitnie zdolnej młodzieży, przez Fundację Edukacyjną im. Jerzego Juzonia zwaną dalej „Fundacją”.


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Fundacja przyznaje stypendia zagraniczne („Stypendia”) osobom o wyjątkowych uzdolnieniach - w zakresie przedmiotów technicznych lub technologicznych, pochodzącym z rodzin o niskich dochodach. Stypendia przyznawane są na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Zagraniczne stypendia przyznawane przez Fundację dotyczą finansowania w całości (czesne, akademik, kieszonkowe) lub w części kosztów studiów wyższych, odbywanych na kierunkach technicznych lub technologicznych, istniejących na renomowanych europejskich uczelniach akademickich.

3. W roku akademickim 2023/2024 Fundacja przewiduje przyznać maksymalnie 2 stypendia w wysokości do 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) PLN brutto.

4. Fundator lub Zarząd Fundacji może powołać konsultanta lub doradcę, w celu weryfikacji aplikacji oraz wsparcia merytorycznego dla Zarządu.

5. Stypendium przyznawane jest na pierwszy rok studiów stacjonarnych, na okres jednego roku akademickiego, z możliwością jego przedłużenia na kolejne lata; warunkiem jednak jego kontynuowania jest uzyskanie przez stypendystę średnich wyników akademickich na poziomie najwyższym na danej uczelni lub o jeden stopień niższym. Szczegóły zawarte są w umowie, której wzór stanowi Załącznik 3Z.

6. Stypendium przyznaje Fundator lub Zarząd Fundacji. Decyzja o przyznaniu stypendium bądź jego odmowie jest decyzją ostateczną, mającą charakter uznaniowy, bez możliwości odwołania się od niej.§ 2 KRYTERIA I TRYB PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW ZAGRANICZNYCH


1. Do ubiegania się o stypendium uprawniona jest osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) Jest w ostatniej klasie dziennej szkoły średniej (dla młodzieży), zdaje egzamin maturalny w roku składania wniosku o Stypendium lub w roku poprzedzającym,

b) Jest laureatem uznanych konkursów naukowych z przedmiotów technicznych lub technologicznych (krajowych i/lub zagranicznych),

c) Otrzymała Promesę odbycia studiów wyższych, o których mowa w § 1 punkt 2 niniejszego Regulaminu,

d) Jest zameldowana na stałe na terenach wiejskich lub w mieście do 30 tys. mieszkańców przynajmniej od 6 miesięcy,

e) Średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny w roku poprzedzającym aplikację nie przekroczył 2900 (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych) PLN netto. Potwierdzenie wysokości dochodów stanowi Załącznik nr 2Z do niniejszego Regulaminu,

f) Posiada obywatelstwo polskie,

g) Posiada rachunek bankowy i jest jego jedynym posiadaczem,

h) Udokumentowała szczególne zaangażowanie społeczne, uczestnictwo w projektach krajowych i międzynarodowych oraz odbyte szkolenia i zdobyte uprawnienia.


2. Wszelkie inne motywacje nie uprawniają do zmiany warunków rozpatrywania wniosku.

3. Rekrutacja przeprowadzana jest trzyetapowo:

a) Etap I – to złożenie przez kandydata do stypendium aplikacji do 31 maja 2023 r. (drogą elektroniczną) zgodnie z formularzem stanowiącym Załącznik nr 1Z, zawierającym informacje dotyczące kandydata oraz Załącznikiem Nr 2Z do niniejszego Regulaminu, dotyczącym osiągniętych dochodów przez każdego członka rodziny kandydata.

b) Etap II – polega na indywidualnym spotkaniu Fundatora bądź Zarządu Fundacji z kandydatem do stypendium i przeprowadzeniu z nim bezpośredniej rozmowy dotyczącej motywacji podjęcia studiów za granicą, planów, przedstawienia dotychczasowych osiągnięć naukowych oraz weryfikacji wiedzy merytorycznej kandydata.

c) Etap III – w przypadku pozytywnego rezultatu rekrutacji w etapie I i II oraz po udokumentowaniu potwierdzenia przyjęcia na studia, kandydat podpisuje z Fundacją indywidualną umowę, o której mowa w paragrafie poniżej.


§ 3 OBOWIĄZKI STYPENDYSTY


1. Po decyzji przyznania przez Fundację stypendium, a przed dokonaniem pierwszej wpłaty na konto stypendysty, kandydat zawiera z Fundacją indywidualną Umowę stypendialną - zawierającą szczegółowe warunki przyznania i wypłaty stypendium, jak również prawa i obowiązki stron (wzór umowy stanowi Załącznik nr 3Z).

2. Stypendysta zobowiązany jest do przesłania na adres mailowy Fundacji, pisemnej relacji z przebiegu studiów oraz uzyskanych wyników dwa razy w roku akademickim, w terminie do dnia 31 marca 2024r. oraz do dnia 31 sierpnia 2024r.

3. Stypendysta powinien angażować się w działalność na rzecz Fundacji, w tym w szczególności szerzyć wiedzę o Fundacji oraz promować programy stypendialne Fundacji.


§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego Regulaminu, a budzącymi wątpliwości decyzję podejmuje Fundator bądź Zarząd Fundacji.

2. Każdy z kandydatów może uczestniczyć tylko w jednym programie stypendialnym, organizowanym przez Fundację.


3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie Fundacji.