NIE JESTEŚ ZALOGOWANY

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem – jest to najważniejszy dokument przy aplikowaniu o stypendium.


REGULAMIN programu stypendialnego „PIERWSZY ROK” 13 edycja na rok akademicki 2024/2025


Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów akademickich przez Fundację Edukacyjną Jerzego Juzonia, zwaną w dalszej treści Regulaminu Fundacją.


I. Postanowienia ogólne

§1


1. Fundacja przyznaje stypendium tylko na okres pierwszego roku studiów stacjonarnych (dziennych) podejmowanych po raz pierwszy, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym na polskich uczelniach akademickich.

2. W roku akademickim 2024/2025 Fundacja przewiduje przyznać maksymalnie 400 stypendiów.

3. Gdy liczba osób spełniających kryteria przekracza limit stypendiów przeznaczonych na dany rok akademicki, o pierwszeństwie uzyskania stypendium decyduje data i godzina złożenia wniosku wraz z kompletem potwierdzeń i zaświadczeń, o których mowa w § 3 ust.2. Wnioski niepotwierdzone lub niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu przez Fundację.

4. Stypendium na rok akademicki 2024/2025 wynosi 6000 PLN i jest wypłacane co miesiąc w 10 ratach. Rata w październiku wynosi 900 PLN, w listopadzie i w grudniu wynosi 800 PLN, a raty od stycznia do lipca wynoszą po 500 PLN.

5. Przyznane stypendia są wypłacane począwszy od października 2024r. do lipca 2025r., na koniec danego miesiąca, na osobisty rachunek bankowy stypendysty/-ki podany we wniosku.

6. Stypendium, które nie zostało wypłacone w terminie z powodu okoliczności wynikających nie z winy Fundacji, będzie wypłacane wraz z najbliższą planowaną comiesięczną wypłatą.

7. Proces rekrutacji stypendystów/-ek odbywa się wyłącznie przez Internet (www.fejj.pl).

8. Regulamin nie przewiduje ograniczeń co do kierunku studiów.

9. Każdy/-a z kandydatów/-ek może uczestniczyć tylko w jednym programie stypendialnym, organizowanym przez Fundację.

10. Z Fundacją można kontaktować się tylko i wyłącznie poprzez adres e-mail (styp.1rok@fejj.pl). Fundacja udziela odpowiedzi tylko na wiadomości podpisane pełnym imieniem i nazwiskiem.

11. Powyższy adres mailowy jest właściwy także w przypadku reklamacji w zakresie problemów natury technicznej. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie.


§2


Pełną listę stypendystów/-ek zatwierdzi Fundator lub Zarząd Fundacji do dnia 10 października 2024r. Zatwierdzona lista stypendystów/-ek Fundacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.


II. Kryteria i tryb przyznawania stypendiów

§3


1. Kandydatem/-ką do ubiegania się o stypendium akademickie może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:


a) Ukończyła dzienną szkołę średnią (dla młodzieży) i zdała egzamin maturalny w 2023 roku lub 2024 roku,

b) W roku akademickim 2024/2025 została przyjęta na pierwszy rok studiów stacjonarnych na polskiej uczelni akademickiej [1] i po raz pierwszy podejmuje studia. Baza uczelni akademickich znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w systemie Radon,

c) Jest zameldowana na stałe na terenach wiejskich lub w mieście do 30 tys. mieszkańców przynajmniej od 6 miesięcy,

d) Średni miesięczny dochód na jednego członka jej rodziny nie przekroczył w 2023 roku kwoty 1700 PLN netto,

e) Posiada obywatelstwo polskie,

f) Jest wyłącznym posiadaczem rachunku bankowego bez przypisanych pełnomocników,

g) Posiada możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej on-line.


2. Kandydat/-ka składa do Fundacji wniosek online (zgodnie z Załącznikiem nr 1 i Załącznikiem nr 3), wraz z następującymi dokumentami i potwierdzeniami:

a) Potwierdzenie z uczelni o przyjęciu na pierwszy rok studiów stacjonarnych (proces uzyskiwania potwierdzenia określa Załącznik nr 4),

b) Zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy potwierdzające zameldowanie na pobyt stały na wsi lub w mieście do 30 tys. mieszkańców kandydata/-ki i niepełnoletniego rodzeństwa,

c) Zaświadczenia potwierdzające dochód każdego z członków rodziny zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu,

3. Wszelkie inne motywacje nie uprawniają do zmiany warunków rozpatrywania wniosku.


III. Terminy składania wniosku i uzyskiwania potwierdzeń

§4


1. Formularz wniosków stypendialnych będzie aktywny od 1 lipca 2024r. do 10 września 2024 do godz. 12:00, na stronie internetowej Fundacji (www.fejj.pl).

2. W przypadku gdy liczba złożonych kompletnych wniosków przekracza limit stypendiów przeznaczonych na dany rok akademicki, Fundacja zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu rekrutacji, o którym mowa w ust.1 powyżej.

3. Informacja o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium jest wysyłana do kandydatów/-ek indywidualnie drogą mailową w terminie do 30 września 2024r. Status na koncie studenta/-ki nie jest informacją wiążącą.

4. W terminie od 1 do 17 października 2024r. każdy kandydat/-ka musi uzyskać potwierdzenie rozpoczęcia studiów i przesłać w tym terminie jego skan na adres Fundacji pod rygorem skreślenia z listy stypendystów.

5. W terminie od 3 do 20 marca 2025r. stypendysta/-ka musi uzyskać potwierdzenie pełnego zaliczenia I semestru (nie warunkowego) i przesłać w tym terminie jego skan na adres Fundacji pod rygorem skreślenia z listy stypendystów.

6. W terminie od 9 czerwca do 17 lipca 2025r. stypendysta/-ka musi przekazać informację o stanie zaliczenia II semestru, pod rygorem skreślenia z listy stypendystów/-ek i utratą prawa do wypłaty stypendium za miesiąc lipiec.

7. Szczegółowa instrukcja i wskazówki dotyczące wypełnienia wniosku oraz uzyskiwania wymaganych potwierdzeń w toku studiów, stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

8. W przypadku wezwania przez Fundację do przysłania oryginałów dokumentów (drogą pocztowa lub skanem) w celu weryfikacji wniosku, kandydat/-ka winien/-na to zrobić w ciągu 5 dni licząc od dnia wezwania, nie później jednak niż do dnia 10 września 2024 do godz. 12:00 lub do terminu, o którym mowa w ust.2 powyżej. Niedotrzymanie powyższego terminu uzasadnia wykluczenie kandydata/-ki z dalszego udziału w Programie.


IV. Obowiązki kandydata/-ki do stypendium oraz stypendysty/-ki

§5


1. Zarówno kandydat/-ka jak i stypendysta/-ka ponosi pełną odpowiedzialność za dopilnowanie i uzyskanie wymaganych potwierdzeń i zaświadczeń w regulaminowych terminach, o których mowa w § 4 pkt 4,5,6.

2. Stypendysta/-ka zobowiązany/-a jest zawiadomić mailowo Fundację w terminie 7 dni o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na prawidłowy przebieg okresu stypendialnego, m.in. o:

a) otrzymaniu urlopu dziekańskiego,

b) przerwaniu studiów,

c) niezaliczeniu I semestru,

d) zmianie uczelni i/lub kierunku studiów w trakcie roku akademickiego.

3. Zdarzenia wymienione w ust. 2 pkt a), b) i c) stanowią podstawę wykluczenia stypendysty/-ki z dalszego udziału w Programie.

4. Zdarzenie wymienione w ust. 2 pkt d) uzasadnia wykluczenie stypendysty/-ki z udziału w Programie, jeśli zmianie uczelni i/lub kierunku studiów towarzyszy zmiana charakteru studiów na niestacjonarne (wieczorowe, zaoczne itp.) lub uczelnia nie jest uczelnią akademicką. Jeżeli nie doszło do zmiany charakteru studiów a stypendysta/-ka nadal spełnia wszystkie warunki Regulaminu, to jest on/-a zobowiązany/-a zawiadomić mailowo Fundację o tym fakcie w ciągu 7 dni. Niepoinformowanie Fundacji o wystąpieniu powyższego zdarzenia, uzasadnia wykluczenie z dalszego udziału w Programie, bez względu na charakter zdarzenia.

5. Do zawiadomienia należy załączyć skan dokumentu potwierdzający rozpoczęcie studiów na wskazanym kierunku i uczelni. Brak właściwego dokumentu uzasadnia wykluczenie stypendysty/-ki z dalszego udziału w Programie.

6. W przypadku wypłacenia rat stypendium po terminie wystąpienia zdarzeń wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu, stypendysta/-ka zobowiązany/-a jest do zwrotu otrzymanych rat stypendium na rachunek bankowy Fundacji.

7. Osoba, która nie podjęła studiów tj. nie uczęszczała na zajęcia oraz nie zaliczyła żadnych kolokwiów i egzaminów, traci prawo do stypendium i ma obowiązek zwrotu otrzymanego już stypendium, w oparciu o decyzję Fundacji. Fundacja ma prawo dochodzenia zwrotu wyżej wymienionego stypendium na drodze prawnej.

10. Stypendysta/-ka winien/-na angażować się w działalność na rzecz Fundacji, w tym w szczególności szerzyć wiedzę o Fundacji oraz promować jej programy stypendialne.


V. Postanowienia końcowe

§6


1. Fundacja ma prawo skontrolować prawdziwość danych studenta/-ki w dowolnym terminie. Fundacja może również zażądać przesłania drogą pocztową lub mailową oryginałów dokumentów dotyczących prawidłowości wypełnienia tabeli potwierdzającej dochód na członka rodziny (Załącznik nr 3 do Regulaminu), oraz innych dokumentów potwierdzających prawidłowość wypełnienia wniosku. Dokumenty należy przechowywać w swojej dokumentacji przez cały okres wypłaty stypendium.

2. Wszelkie dane we wniosku muszą być zgodne ze stanem faktycznym (zakaz dostarczania przez kandydata/-kę treści o bezprawnym charakterze). Przekazanie przez kandydata/-kę we wniosku nieprawdziwych informacji może skutkować złożeniem przez Fundację zawiadomienia o naruszenie art. 286 kodeksu karnego. Fundacja zastrzega sobie prawo do sprawdzenia prawdziwości przekazanych informacji poprzez instytucje wskazane we wniosku przez kandydata/-ki.

3. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego Regulaminu, a budzącymi wątpliwości decyzję podejmuje Fundator bądź Zarząd Fundacji.

4. Niniejszy Regulamin uwzględnia przepisy dotyczące RODO, a wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.).

5. Załączniki, wymienione poniżej stanowią integralną cześć Regulaminu:

Załącznik nr 1 - Dane Osobowe,

Załącznik nr 2 - Upoważnienie do potwierdzenia danych,

Załącznik nr 3 - Dochód,

Załącznik nr 4 - Opis procesu uzyskiwania potwierdzeń,

6. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej Fundacji.