NIE JESTEŚ ZALOGOWANY

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem – jest to najważniejszy dokument przy aplikowaniu o stypendium.


REGULAMIN programu stypendialnego "PIERWSZY ROK"

10 edycja na rok akademicki 2021/2022


Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów akademickich przez Fundację Edukacyjną im. Jerzego Juzonia, zwaną w dalszej treści Regulaminu Fundacją.


I. Postanowienia ogólne

§1

1. Fundacja przyznaje stypendium tylko na okres pierwszego roku studiów stacjonarnych (dziennych) podejmowanych po raz pierwszy, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym na polskich uczelniach akademickich.

2. W roku akademickim 2021/2022 Fundacja przewiduje przyznać maksymalnie do 300 stypendiów.

3. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania w danym roku akademickim, o pierwszeństwie uzyskania stypendium decyduje data i godzina, złożenia wniosku wraz z kompletem potwierdzeń i zaświadczeń, o których mowa w § 3 ust.2. Wnioski niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu przez Fundację.

4. Stypendium na rok akademicki 2021/2022 wynosi 6000 PLN i jest wypłacane co miesiąc w 10 ratach. Rata w październiku wynosi 900 PLN, w listopadzie i w grudniu wynosi 800 PLN, a raty od stycznia do lipca wynoszą po 500 PLN.

5. Przyznane stypendia są wypłacane począwszy od października 2021r. do lipca 2022r., zawsze w terminie do ostatniego dnia miesiąca, wyłącznie na osobisty rachunek bankowy stypendysty podany we wniosku.

6. Stypendium, które nie zostało wypłacone w terminie z powodu okoliczności wynikających nie z winy Fundacji, będzie wypłacane wraz z najbliższą planowaną comiesięczną wypłatą.

7. Proces rekrutacji stypendystów odbywa się wyłącznie przez Internet.

8. Regulamin nie przewiduje ograniczeń co do kierunku studiów.

9. Każdy z kandydatów może uczestniczyć tylko w jednym programie stypendialnym, organizowanym przez Fundację.

10. Z Fundacją można kontaktować się wyłącznie poprzez adres e-mail (styp.1rok@fejj.pl). Odpowiedź zostanie udzielona tylko na wiadomości podpisane pełnym imieniem i nazwiskiem.

11. Powyższy adres jest właściwy także w przypadku reklamacji w zakresie problemów natury technicznej. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie.

§2

Pełną listę stypendystów zatwierdza Fundator lub Zarząd Fundacji do dnia 1 października 2021r. Zatwierdzona lista stypendystów Fundacji jest ostateczna i nie ma od niej odwołania.


II. Kryteria i tryb przyznawania stypendiów

§3

1. Kandydatem do ubiegania się o stypendium akademickie może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) Ukończyła dzienną szkołę średnią (dla młodzieży) i zdała egzamin maturalny w 2020 roku lub 2021 roku,

b) W roku akademickim 2021/2022 została przyjęta na pierwszy rok studiów stacjonarnych na polskiej uczelni akademickiej [1] i po raz pierwszy podejmuje studia. Baza uczelni akademickich znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w systemie POL-on,

c) Jest zameldowana na stałe na terenach wiejskich lub w mieście do 30 tys. mieszkańców przynajmniej od 6 miesięcy,

d) Średni miesięczny dochód na jednego członka jej rodziny nie przekroczył w 2020 roku kwoty 1450 PLN netto,

e) Posiada obywatelstwo polskie,

f) Jest wyłącznym posiadaczem rachunku bankowego bez przypisanych pełnomocników,

g) Posiada możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej on-line.

2. Kandydat składa do Fundacji wniosek online (zgodnie z Załącznikiem nr 1 i Załącznikiem nr 3), wraz z następującymi dokumentami i potwierdzeniami:

a) Potwierdzenie z uczelni o przyjęciu na pierwszy rok studiów stacjonarnych (proces uzyskiwania potwierdzenia określa Załącznik nr 4),

b) Zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy o zameldowaniu na pobyt stały na wsi lub w mieście do 30 tys. mieszkańców kandydata i niepełnoletniego rodzeństwa,

c) Zaświadczenia potwierdzające dochód każdego z członków rodziny zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu,

3. Wszelkie inne motywacje nie uprawniają do zmiany warunków rozpatrywania wniosku.


III. Terminy składania wniosku i uzyskiwania potwierdzeń

§4

1. Formularz wniosków stypendialnych będzie aktywny od 5 lipca 2021r. do 17 września 2021 do godz. 16:00, na stronie internetowej Fundacji.

2. W przypadku gdy liczba złożonych kompletnych wniosków przekracza limit stypendiów przeznaczonych na dany rok akademicki, Fundacja zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu rekrutacji, o którym mowa w ust.1 powyżej.

3. Informacja o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium jest wysyłana do kandydatów indywidualnie drogą mailową w terminie do 1 października 2021r. Status na koncie studenta nie jest informacją wiążącą.

4. W terminie od 4 do 22 października 2021 należy uzyskać potwierdzenie rozpoczęcia studiów.

5. W terminie od 1 do 24 marca 2022 należy uzyskać potwierdzenie zaliczenia I semestru.

6. W terminie od 13 czerwca do 22 lipca 2022 należy przekazać informację o stanie zaliczenia II semestru.

7. Brak uzyskania potwierdzeń o których mowa w pkt. 4 i 5 powyżej oraz informacji z pkt. 6 powyżej, skutkuje skreśleniem z listy stypendystów.

8. Szczegółowa instrukcja i wskazówki dotyczące wypełnienia wniosku oraz uzyskiwania wymaganych potwierdzeń w toku studiów, stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

9. W przypadku wezwania przez Fundację do przysłania oryginałów dokumentów (drogą pocztowa lub skanem) w celu weryfikacji wniosku, kandydat winien to zrobić w ciągu 5 dni licząc od dnia wezwania, nie później jednak niż do dnia 17 września 2021 do godz. 16:00 lub do terminu o którym mowa w ust.2 powyżej. Niedotrzymanie powyższego terminu uzasadnia wykluczenie kandydata z dalszego udziału w Programie.


IV. Obowiązki kandydata do stypendium oraz stypendysty

§5

1. Zarówno kandydat jak i stypendysta ponosi pełną odpowiedzialność za dopilnowanie i uzyskanie wymaganych potwierdzeń i zaświadczeń w regulaminowym terminie.

2. Stypendysta zobowiązany jest zawiadomić mailowo Fundację w terminie 7 dni o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na prawidłowy przebieg okresu stypendialnego, m.in. o:

a) otrzymaniu urlopu dziekańskiego,

b) przerwaniu studiów,

c) niezaliczeniu I semestru,

d) zmianie uczelni i/lub kierunku studiów w trakcie roku akademickiego.

3. Zdarzenia wymienione w ust. 2 pkt a), b) i c) stanowią podstawę wykluczenia stypendysty z dalszego udziału w Programie.

4. Zdarzenie wymienione w ust. 2 pkt d) uzasadnia wykluczenie stypendysty z udziału w Programie, jeśli zmianie uczelni i/lub kierunku studiów towarzyszy zmiana charakteru studiów na niestacjonarne (wieczorowe, zaoczne itp.) lub uczelnia nie jest uczelnią akademicką. Jeżeli nie doszło do zmiany charakteru studiów a stypendysta nadal spełnia wszystkie warunki Regulaminu, to jest on zobowiązany zawiadomić mailowo Fundację o tym fakcie w ciągu 7 dni. Niepoinformowanie Fundacji o wystąpieniu powyższego zdarzenia, uzasadnia wykluczenie z dalszego udziału w Programie, bez względu na charakter zdarzenia.

5. Do zawiadomienia należy załączyć skan dokumentu potwierdzający rozpoczęcie studiów na wskazanym kierunku/uczelni. Brak właściwego dokumentu uzasadnia wykluczenie stypendysty z dalszego udziału w Programie.

6. W przypadku wypłacenia rat stypendium po terminie wystąpienia zdarzeń wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu, stypendysta zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych rat stypendium na rachunek bankowy Fundacji.

7. Osoba, która nie podjęła studiów tj. nie uczęszczała na zajęcia oraz nie zaliczyła żadnych kolokwiów i egzaminów, traci prawo do stypendium i ma obowiązek zwrotu otrzymanego już stypendium, w oparciu o decyzję Fundacji. Fundacja ma prawo dochodzenia zwrotu wyżej wymienionego stypendium na drodze prawnej.

8. Niezaliczenie I semestru, otrzymanie warunkowego zaliczenia I semestru lub przejście na II semestr z długiem punktowym ECTS uzasadnia wykluczenie stypendysty z dalszego udziału w programie.

9. Nieprzekazanie informacji dotyczącej stanu zaliczenia II semestru, uzasadnia pozbawienie prawa do otrzymania stypendium za miesiąc lipiec.

10. Stypendysta winien angażować się w działalność na rzecz Fundacji, w tym w szczególności szerzyć wiedzę o Fundacji oraz promować jej programy stypendialne.


V. Postanowienia końcowe

§6

1. Fundacja ma prawo skontrolować prawdziwość danych studenta w dowolnym terminie. Fundacja może również zażądać przesłania droga pocztową lub mailową oryginałów dokumentów dotyczących prawidłowości wypełnienia tabeli potwierdzającej dochód na członka rodziny (Załącznik nr 3 do Regulaminu), oraz innych dokumentów potwierdzających prawidłowość wypełnienia wniosku. Dokumenty należy przechowywać w swojej dokumentacji przez cały okres wypłaty stypendium.

2. Wszelkie dane we wniosku muszą być zgodne ze stanem faktycznym (zakaz dostarczania przez kandydata treści o bezprawnym charakterze). Przekazanie przez kandydata we wniosku nieprawdziwych informacji może skutkować złożeniem przez Fundację zawiadomienia o naruszenie art. 286 kodeksu karnego. Fundacja zastrzega sobie prawo do sprawdzenia prawdziwości przekazanych informacji poprzez instytucje wskazane we wniosku przez kandydata.

3. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego Regulaminu, a budzącymi wątpliwości decyzję podejmuje Fundator bądź Zarząd Fundacji – na wniosek Prezesa Zarządu Fundacji.

4. Niniejszy Regulamin uwzględnia przepisy dotyczące RODO, a wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.).

5. Załączniki, wymienione poniżej stanowią integralną cześć Regulaminu:

  • Załącznik nr 1 - Dane Osobowe,
  • Załącznik nr 2 - Upoważnienie do potwierdzenia danych,
  • Załącznik nr 3 - Dochód,
  • Załącznik nr 4 - Opis procesu uzyskiwania potwierdzeń,

6. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej Fundacji.


[1] Uczelnia akademicka – Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm) pod pojęciem uczelni akademickiej rozumiemy uczelnię prowadzącą badania naukowe, w której co najmniej jedna jednostka organizacyjna posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora.